ładowanie zawartości
EN

Jakie są warunki uzyskania certyfikatu 3.1.B zgodnie z norma EN10204 dla stali nierdzewnej?

08-08-2008

Zgodnie z ostatnią wersją normy EN 10204:2006 w porównaniu do wersji poprzednich nastąpiły następujące zmiany:
–    wprowadzenie nowych definicji: "wytwórca", "pośrednik:, "specyfikacja wyrobu:
–    zmniejszenie liczby dokumentów kontroli:
o    rodzaj 2.3 z poprzedniego wydania został usunięty,
o    rodzaj 3.1 zastąpił rodzaj 3.1.B z poprzedniego wydania,
o    rodzaj 3.2 zastąpił rodzaje 3.1.A, 3.1.C i 3.2 z poprzedniego wydania.

Dokumenty kontroli oparte na kontroli wewnętrznej:
Deklaracja godności z zamówieniem „rodzaj 2.1” – Dokument, w którym stwierdza się, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu (przez wymagania podane w zamówieniu rozumie się wymagania uzgodnione i potwierdzone przy zamówieniu), bez podania wyników badań.

Atest „rodzaj 2.2” – Dokument, w którym stwierdza się, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu (przez wymagania podane w zamówieniu rozumie się wymagania uzgodnione i potwierdzone przy zamówieniu) i przedstawia wyniki badań uzyskane podczas kontroli wewnętrznej wyrobów.

Dokumenty kontroli oparte na kontroli odbiorczej:
Świadectwo odbioru 3.1 „rodzaj 3.1” – Dokument wystawiony przez wytwórcę, w którym stwierdza on, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu ( przez wymagania podane w zamówieniu rozumie się wymagania uzgodnione i potwierdzone przy zamówieniu) i podaje wyniki badań.
Partia do badań i badania, jakie należy wykonać, są określone w specyfikacji wyrobu, przepisach urzędowych i odpowiednich przepisach technicznych i/lub w zamówieniu.
Dokument potwierdza upoważniony przedstawiciel kontroli wytwórcy, niezależny od wydziału produkcyjnego.
Dopuszcza się, by wytwórca przytoczył w świadectwie odbioru 3.1 odpowiednie wyniki badań uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych, pod warunkiem, że wytwórca przestrzega procedur identyfikowalności i może dostarczyć odpowiednie wymagane dokumenty kontroli.

Świadectwo odbioru 3.2 „rodzaj 3.2” – Dokument sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego i upoważnionego przedstawiciela kontroli zamawiającego lub inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych, w których stwierdza się, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu (przez wymagania podane w zamówieniu rozumie się wymagania uzgodnione i potwierdzone przy zamówieniu) i podaje wyniki badań.
Dopuszcza się, by wytwórca przytoczył w świadectwie odbioru 3.2 odpowiednie wyniki badań uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych, pod warunkiem, że wytwórca przestrzega procedur identyfikowalności i może dostarczyć odpowiednie wymagane dokumenty kontroli.

Potwierdzanie i przekazywanie dokumentów kontroli: Dokument kontroli powinien być potwierdzony przez odpowiednią osobę nazwiskiem i stanowiskiem. Przechowywanie i przekazywanie dokumentów powinno odbywać się w postaci danych elektronicznych lub w formie pisemnej.
 
Przekazywanie dokumentów kontroli przez pośrednika: Pośrednik powinien jedynie przekazywać albo oryginał albo kopię dokumentów kontroli dostarczonych mu przez wytwórcę bez dokonywania w niż żadnych zmian. Do dokumentów powinny być dołączone odpowiednie objaśnienia sposobów identyfikacji wyrobów, aby zapewnione zostało jednoznaczne wzajemne przyporządkowanie wyrobów i dokumentów. Kopiowanie oryginalnych dokumentów jest dopuszczalne, pod warunkiem, że: 1) są stosowane procedury identyfikowalności, 2) jest dostępny na żądanie oryginał dokumentu. Przy wykonywaniu kopi jest dopuszczalne zastępowanie informacji dostarczonej wielkości dostawy według oryginału przez rzeczywistą wielkość dostawy.

Terminy i definicje:
Kontrola wewnętrzna: kontrola przeprowadzana przez wytwórcę według własnych procedur w celu oceny, czy wyroby określone tą samą specyfikacją wyrobu i wykonane według tego samego procesu wytwarzania spełniającego wymagania podane w zamówieniu. Wyroby poddane kontroli niekoniecznie pobiera się z partii stanowiącej dostawę.

Kontrola odbiorcza: kontrola przeprowadzana przed wysyłką, według specyfikacji wyrobu, na wyrobach mających stanowić dostawę lub na partiach wyrobów, których część ma stanowić dostawę, w celu sprawdzenia, czy te wyroby spełniają wymagania podane w zamówieniu.

Wytwórca: organizacja, która wytwarza dane wyroby zgodnie z wymaganiami podanymi w zamówieniu, nadając im własności zgodne z powołaną specyfikacją wyrobu.

Pośrednik: organizacja, której wytwórca dostarcza wyroby i która następnie dostarcza je bez dalszego przetworzenia lub po przetworzeniu bez zmiany własności określonych w zamówieniu i w powołanej specyfikacji wyrobu.

Specyfikacja wyrobu: kompletne szczegółowe wymagania techniczne związane z zamówieniem, podane w formie pisemnej, np. powołane przepisy, normy i inne specyfikacje.